ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ
   1) ภาษาระดับสูง (high level)
   2) ภาษาระดับต่ำ (low level)
         ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล (compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งกลุ่มได้เป็นอีกสองประเภทคือ ภาษาที่มนุษย์อ่านออก (human-readable) และภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก (non human-readable) ภาษาที่มนุษย์อ่านออกถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและสื่อสารได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ) ส่วนภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออกจะมีโค้ดบางส่วนที่ไม่อาจอ่านเข้าใจได้ เด้าหมาสี้หมา [แก้] ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ภาษาสคริปต์ ภาษามาร์กอัป ภาษาสอบถาม Transformation language
   ภาษาคอมพิวเตอร์ คืออะไร
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) คือภาษาที่ใช้ หรือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมักใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรม แต่ภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมีความหมายที่กว้างกว่า โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นภาษาโปรแกรม ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าภาษาอย่าง HTML หรือ SQL ไม่ใช่ภาษาโปรแกรม แต่ถือว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม (Program Language) คือ วิธีการมาตรฐานในการสื่อสารสำหรับแสดงคำสั่งไปยังคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมกำหนดไวยากรณ์และการตีความหมายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้น ภาษาโปรแกรมทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถระบุอย่างชัดเจนถึงข้อมูลที่คอมพิวเตอร์จะทำงาน และวิธีการที่คอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น ภาษาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาหรือมีวิวัฒนาการมาโดยลำดับเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ โดยจะสามารถแบ่งออกเป็นยุคหรือเป็นรุ่นของภาษา (Generation) ซึ่งในยุคหลังๆ จะมีการพัฒนาภาษาให้มีความสะดวกในการอ่านและเขียนง่ายขึ้นกว่าภาษาในยุคแรกๆ เนื่องจากจะมีโครงสร้างภาษาใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ เราสามารถแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุคดังนี้
1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาที่เกิดขึ้นในยุคแรกสุด และเป็นภาษาเดียวที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าใจคำสั่งได้ ภาษาเครื่องจะแทนข้อมูลหรือคำสั่งในโปรแกรมด้วยกลุ่มของตัวเลข 0 และ 1 หรือที่เรียกว่าเลขฐานสอง ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเปิด (On) และการปิด (Off) ของสัญญาณไฟฟ้าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) เป็นภาษาที่มีการใช้สัญลักษณ์ข้อความ (Mnemonic codes) แทนกลุ่มของเลขฐานสอง เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและการจดจำมากกว่าภาษาเครื่อง แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์รู้จักเฉพาะภาษาเครื่องเท่านั้น ดังนั้นภาษาแอสแซมบลี จึงต้องใช้ตัวแปลภาษาที่เรียกว่า “แอสแซมเบลอร์ (Assembler)” เพื่อแปลคำสั่งภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง นอกจากนี้ผู้ที่จะเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ได้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดีเนื่องจากต้องยุ่งเกี่ยวกับการใช้งานหน่วยความจำที่เป็นรีจิสเตอร์ภายในตลอด ดังนั้นจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วในการทำงานสูง ถึงแม้ว่าภาษานี้จะง่ายกว่าการเขียนภาษาเครื่อง แต่ก็ยังถือว่าเป็นภาษาชั้นต่ำที่ยังยากต่อการเขียนและการเรียนรู้มากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์นัก
3. ภาษาชั้นสูง (High-level Language) เรียกอีกอย่างว่าภาษารุ่นที่ 3 (3rd Generation Languages หรือ 3GLs) เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเขียนและอ่านโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป และที่สำคัญคือ ผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์ ตัวอย่างของภาษาประเภทนี้ ได้แก่ ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) เบสิก (BASIC) ปาสคาล (PASCAL) ซี (C) เอดา (ADA) เป็นต้น อย่างไรก็ตามโปรแกรมที่ถูกเขียนด้วยภาษาประเภทนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการแปลงให้เป็นภาษาเครื่องเสียก่อน ซึ่งวิธีการแปลงภาษาชั้นสูงให้เป็นภาษาเครื่องนั้น จะทำได้โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า “คอมไพล์เลอร์ (Compiler)” หรือ “อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)” อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยภาษาชั้นสูงแต่ละภาษาจะมีตัวแปลภาษาเฉพาะเป็นของตนเองใช้แทนกันไม่ได้
   3.1 คอมไพเลอร์ จะทำการแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องทีเดียวการแปลนี้จะเป็นการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษา ถ้ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของภาษาเกิดขึ้น (Syntax error) ก็จะแจ้งให้ทราบ เป็นข้อความไดแอคนอสติค (Diagnostic Message) เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงค่อยแปลคำสั่งใหม่ โปรแกรมที่ยังไม่ผ่านการแปลจะเรียกว่า Source Program หรือ Source module แต่ถ้าผ่านการแปลเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ จะเรียกโปรแกรมส่วนนี้ว่า Object Program หรือ Object module ออปเจกต์โปรแกรมนี้จะยังไม่สามารถทำงานได้ จะต้องผ่านลิงค์ (Link) หรือรวมเข้ากับไลบรารี่ (Library) ของระบบก่อนจึงจะเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้หรือเป็นภาษาเครื่องที่เรียกว่า เอ็กซ์ซีคิวท์โปรแกรม (Execute Program) หรือ โหลดโมดูล (Load module) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .exe หรือ .com และสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้ตลอดโดยไม่ต้องแปลใหม่อีก แต่ถ้ามีการแก้ไขโปรแกรมแม้เพียงเล็กน้อยก็จะต้องทำการแปลใหม่ตั้งแต่ต้น
  3.2 อินเตอร์พรีเตอร์ เป็นตัวแปลภาษาที่จะทำการแปลโปรแกรมภาษาชั้นสูงทีละคำสั่งให้เป็นภาษาเครื่องและทำการ Execute หรือทำงานคำสั่งนั้นทันทีทันใดก่อนที่จะทำการแปลในบรรทัดถัดไป ถ้าในระหว่างการแปลเกิดพบข้อผิดพลาดที่บรรทัดใดก็จะฟ้อง ให้ทำการแก้ไขทีละบรรทัดนั้นทันที อินเตอร์พรีเตอร์นี้เมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วจะไม่สามารถเก็บเป็น Execute Program ได้ซึ่งต่างกับคอมไพเลอร์ ดังนั้นเมื่อจะเรียกใช้งานหรือรันโปรแกรมก็จะต้องทำการแปลโปรแกรมใหม่ทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อจะเรียกใช้งาน Execute Program คอมไพเลอร์ ย่อมจะทำงานได้เร็วกว่าการเรียกใช้งานโปรแกรมที่ต้องผ่านการแปลด้วยอินเตอร์พรีเตอร์แต่ประโยชน์ของภาษาที่ถูกแปลด้วย อินเตอร์พรีเตอร์คือโปรแกรมจะมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการพัฒนาตัวอย่างของภาษาโปรแกรมที่มีการใช้อินเตอร์พรีเตอร์ เป็นตัวแปลภาษาได้แก่ ภาษาเบสิก ภาษาเพิร์ล เป็นต้น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูงนอกจากจะให้ความสะดวกแล้ว ผู้เขียนแทบจะไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของฮาร์ดแวร์ก็สามารถเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ ข้อดีอีกอย่างคือสามารถนำโปรแกรมที่เขียนขึ้นไปใช้งานบนเครื่องใดก็ได้ คือมีลักษณะที่ไม่ขึ้นอยู่กับกับเครื่อง (Hardware Independent) เพียงแต่ต้องทำการการแปลโปรแกรมใหม่เท่านั้น แต่ภาษาเครื่องที่ได้จากการแปลภาษาชั้นสูงนี้อาจเยิ่นเย้อ และไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเขียนด้วยภาษาเครื่องหรือแอสเซมบลีโดยตรง ภาษารุ่นที่ 3 นี้ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่มของภาษาที่มีแบบแผน (Procedural language) เนื่องจากลักษณะการเขียนโปรแกรมจะมีโครงสร้างแบบแผนที่เป็นระเบียบ คือ งานทุกอย่างผู้เขียนโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานเองทั้งหมด และต้องเขียนคำสั่งการทำงานที่เป็นขั้นตอนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล การประมวลผล หรือการสร้างรายงาน ซึ่งโปรแกรมที่เขียนจะค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างยาก
 4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level Language) เรียกได้อีกอย่างว่าภาษาในรุ่นที่ 4 (4GLs: Fourth Generation Languages) ภาษานี้เป็นภาษาที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าภาษารุ่นที่ 3 มีลักษณะของภาษาในรุ่นที่เป็นธรรมชาติคล้ายๆ กับภาษาพูดของมนุษย์จะช่วย ในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มบนหน้าจอเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูล รวมไปถึงการออกรายงาน ซึ่งจะมีการจัดการที่ง่ายมากไม่ยุ่งยากเหมือนภาษารุ่นที่ 3 ตัวอย่างของภาษาในรุ่นที่ 4 ได้แก่ Informix-4GL, Focus, Sybase, InGres เป็นต้น
5. ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) เป็นภาษาในยุคที่ 5 ที่มีรูปแบบเป็นแบบ Nonprocedural เช่นเดียวกับภาษารุ่นที่ 4 ภาษา ธรรมชาตินี้ ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการที่พยายามทำให้คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง ที่สามารถคิดและตัดสินใจได้เช่นเดียวกับมนุษย์ การที่เรียกว่าภาษาธรรมชาติ เพราะมนุษย์สามารถใช้ภาษาพูดป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ซึ่งอาจมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัว แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะแปลคำสั่งเหล่านั้น ให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ถ้าคำถามใดไม่กระจ่างก็จะมีการถามกลับเพื่อให้เข้าใจคำถาม เมื่อเข้าใจคำถามแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถตอบคำถามของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีข้อแนะนำต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของมนุษย์ได้อีกด้วย

edit @ 10 Jul 2011 16:00:02 by soratorn

Comment

Comment:

Tweet

ประโยชน์อ้ะๆ.

#463 By สุดหล่อ (125.24.92.134|125.24.92.134) on 2015-09-15 14:28

confused smile open-mounthed smile big smile

#462 By (1.4.197.253|1.4.197.253) on 2015-08-27 09:15

จุ๊กกรู๊

#461 By (202.29.179.129|202.29.179.129) on 2015-08-20 11:27

ชอบจุง

#460 By แอม (202.29.33.202|202.29.33.202) on 2015-08-14 14:11

open-mounthed smile open-mounthed smile big smile

#459 By (49.230.121.216|49.230.121.216) on 2015-07-19 12:38

open-mounthed smile open-mounthed smile big smile

#458 By (49.230.121.216|49.230.121.216) on 2015-07-19 12:38

question surprised smile double wink embarrassed surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile tongue angry smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#457 By (125.25.38.81|125.25.38.81) on 2015-07-08 13:39

sad smile

#456 By ... (122.154.73.242|10.6.16.55, 122.154.73.242) on 2015-06-30 08:49

sad smile

#455 By (122.154.73.242|10.6.16.145, 122.154.73.242) on 2015-06-29 11:38

ต้า อ.รbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#454 By ณัฐวุฒิ (116.58.247.4|116.58.247.4) on 2015-06-29 09:22

question question question question

#453 By (122.154.73.242|10.6.16.137, 122.154.73.242) on 2015-06-26 14:32

ซาไก

#452 By (122.154.73.242|10.6.16.137, 122.154.73.242) on 2015-06-26 14:32

  DJ SO DA ฯ๋ษณํฏ

#451 By (122.154.73.242|10.6.16.137, 122.154.73.242) on 2015-06-26 14:31

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#450 By (202.29.179.50|202.29.179.50) on 2015-06-22 11:53

angry smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile big smile big smile

#449 By (202.29.179.148|202.29.179.148) on 2015-06-15 09:30

ควยยย

#448 By olo (118.173.254.143|10.10.0.127, 118.173.254.143) on 2015-06-08 13:20

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#447 By 22222222222222 (1.20.193.212|10.10.0.145, 1.20.193.212) on 2015-06-03 10:55

พเะพ้เพั้ะีั่ั่า่เ่ double wink เด้ืเ่เ่เัเwink surprised smile embarrassedำเะีเ้เภะพ

#446 By (203.114.105.242|203.114.105.242) on 2015-06-02 15:44

sad smile sad smile sad smile sad smile cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue big smile sad smile double wink cry

#445 By (203.114.105.242|203.114.105.242) on 2015-06-02 15:43

surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile

#444 By (61.19.43.178|61.19.43.178) on 2015-06-02 12:09

ดีมากคับdouble wink cry

#443 By ั้ี่รสัีนกยัว (125.25.35.64|10.10.0.165, 125.25.35.64) on 2015-05-27 10:46

double wink double wink cry angry smile sad smile angry smile tongue question

#442 By 123123 (61.19.43.178|172.11.0.253, 61.19.43.178) on 2015-05-26 13:11

surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile wink cry cry wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile open-mounthed smile confused smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile tongue tongue tongue angry smile sad smile

#441 By (118.173.86.182|118.173.86.182) on 2015-05-08 14:08

5555+ ผมยุ ร.ร.สุโขทันวิทยาคม ม.4/3
ขอบคุนค่ะะะะะะะ

#440 By nack 4/3 khothai (118.173.86.182|118.173.86.182) on 2015-05-08 14:07

ขอบคุณคร้าบopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#439 By one eye (118.173.86.182|118.173.86.182) on 2015-05-08 14:05

#438 By (118.173.86.208|118.173.86.208) on 2015-05-07 13:37

#437 By (125.24.70.113|125.24.70.113) on 2015-02-06 09:25

sad smile angry smile angry smile tongue question embarrassed wink sad smile big smile open-mounthed smile sad smile question cry big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile sad smile sad smile angry smile angry smile tongue tongue question question question question question question

#436 By (1.0.138.154|1.0.138.154) on 2015-01-23 10:41

#435 By (202.29.179.210|202.29.179.210) on 2015-01-19 09:42

เย็ดทีดิ.....เงี่ยนๆๆมากๆเลย...555
 

#434 By (202.29.179.210|202.29.179.210) on 2015-01-14 09:08

เงี่ยนๆๆ
....พ่อมึงดิ 

#433 By (202.29.179.210|202.29.179.210) on 2015-01-14 09:06

พ่อ มึง อ่ะ
......5555555

#432 By (202.29.179.210|202.29.179.210) on 2015-01-14 09:04

wink surprised smile double wink embarrassed confused smile

#431 By (202.29.179.210|202.29.179.210) on 2015-01-14 09:02

ำำเำเำเเำพเำเพ้พั้sad smile

#430 By ดเหดเ (1.1.239.207|1.1.239.207) on 2014-12-11 09:58

ำำเำเำเเำพเำเพ้พั้sad smile

#429 By ดเหดเ (1.1.239.207|1.1.239.207) on 2014-12-11 09:58

open-mounthed smile cry 000

#428 By (180.180.232.134|180.180.232.134) on 2014-11-26 15:06

#427 By (180.180.232.134|180.180.232.134) on 2014-11-26 15:05

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#426 By (119.46.251.100|119.46.251.100) on 2014-11-26 11:46

sad smile surprised smile embarrassed tongue angry smile confused smile big smile big smile

#425 By เสาร์วรัตน์ (49.230.126.159|49.230.126.159) on 2014-11-11 18:10

14965849
angry smile angry smile tongue tongue embarrassed  , , ,l t 8ily

#424 By (202.29.178.155|10.10.6.106, 202.29.178.155) on 2014-11-03 11:13

double wink

#423 By (106.0.210.176|106.0.210.176) on 2014-09-15 10:32

รุสึกงงค่ะ  tongue tongue tongue question question question embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#422 By (106.0.210.47|106.0.210.47) on 2014-09-05 09:28

angry smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed big smile big smile confused smile big smile sad smile open-mounthed smile sad smile embarrassed angry smile wink angry smile angry smile tongue embarrassed

#421 By (118.172.186.63|118.172.186.63) on 2014-08-19 13:10

ะพัพะั

#420 By ั้พะั (171.4.147.47|171.4.147.47) on 2014-08-14 17:32

#419 By (202.29.176.224|10.1.2.228, 202.29.176.224) on 2014-08-02 10:41

แม่นำ้big smile open-mounthed smile confused smile sad smile ภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนปักใต้บ้านเรา

#418 By (110.77.229.139|110.77.229.139) on 2014-07-30 13:35

ไอบัวอย่าห้าว เด ินโยกอ่ะ ระวังๆ เดี๋ยวจะสิวหาย

#417 By ไอก็อตเอง (110.77.229.139|110.77.229.139) on 2014-07-30 13:35

เหม็นตดแมกไม้วะquestion

#416 By 55 (110.77.229.139|110.77.229.139) on 2014-07-30 13:34

55555555555555555555 โอโอ่ปักใต้บ้านเราๆ

#415 By 5555ๆ (110.77.229.139|110.77.229.139) on 2014-07-30 13:33

นนจู๋เล็ก

#414 By (110.77.229.139|110.77.229.139) on 2014-07-30 13:33